Texas Whitetail Rifle Hunt

0NR
Gordon Whittington pursues whitetails in his home state of Texas.